3PL – En växande trend även bland små- och medelstora e-handelsföretag

Tredjepartslogistik (3PL) är just nu hett på den svenska marknaden. Stora och väletablerade företag inom 3PL har de senaste åren haft en hög tillväxt. Samtidigt utvecklas nya tjänster inom 3PL där vi nu ser både tech-startups och mer nischade tredjepartslogistiska tjänster som slår sig in på marknaden. Siffror visar på att 3PL-branschen de senaste åren haft en årlig tillväxt på omkring 10 procent (Källa: Dagenslogistik

Men vad är egentligen tredjepartslogistik och vilka företag bör överväga att använda sig av en tredjepartslogistiker?

Tredjepartslogistik (3PL) innebär att hela (även kallat “one-stop”) eller delar av ansvaret för ett företags logistik förläggs till en partner. Att tredjepartslogistik har växt på bland annat den svenska marknaden de senaste åren kan förklaras med den alltmer påtagligt växande e-handeln. Förekomsten av omnikanalsstrategier, där företag säljer via både fysiska butiker såväl som digitala säljkanaler och på olika marknader blir allt vanligare. 

Men avancerade omnikanalstrategier medför logistiska utmaningar i form av komplexa flöden och teknik. Inte sällan krävs stora investeringar i exempelvis automation och system för att kunna möta de behov som omnikanal medför för att uppnå marknadsmässiga tids- och kostnadseffektiviseringar såväl som goda nivåer avseende servicegrad.   

För nystartade och mindre e-handelsföretag som befinner sig i en tillväxtfas kan det vara svårt och framförallt resurskrävande att på egen hand hantera komplexiteten i logistiken som försäljning via multipla kanaler och på olika marknader medför.

Av den anledningen finns det numera flertalet företag inom 3PL som riktar sig till även små företag. Nystartade företag kan idag till relativt låga kostnader och tekniska barriärer ansluta sig till en tredjepartslogistiker.

 

Varför ska man använda Tredjepartslogistik (3PL)?

Den kanske främsta fördelen med Tredjepartslogistik (3PL) har att göra med frigörandet av resurser. Genom att använda en tredjepartslogistiker kan företag fokusera på kärnverksamheten medan logistiken tas om hand av tredje part. 

En annan fördel med 3PL har att göra med ut- och inträdesbarriärer. Startups som befinner sig i en tillväxtfas är vanligen känsliga för konjunktursvängningar eller andra risker som kan påverka betalningsförmågan. 

Att på egen hand sköta logistik kan vara förenat med höga investeringskostnader i exempelvis automation och teknik (Källa: Handelsrådet). För nyetablerade företag med en kort historik är riskerna mer påtagliga än väletablerade företag. Här kan det vara svårt att genomföra kostsamma investeringar i logistik (varulager, personal, system, automation etc.) som i bästa fall betalar av sig på flera års sikt.

Med 3PL är det tvärtom vanligen enkelt för små företag att avsluta ett samarbete med en logistikpartner. 3PL har dessutom låga inträdesbarriärer och det finns numera flera tjänster på marknaden som är integrerade och kompatibla med flera av de mest populära e-handelsplattformarna på marknaden. 

Starwebs e-handelsplattform är exempelvis integrerad med några av Sveriges mest populära logistiklösningar. Hit hör: Prime Penguin och Unifaun.

 

Övriga fördelar med tredjepartslogistik är:

Tillgång till tredje partens logistiknätverk

Via en tredjepartslogistiker får ditt företag tillgång till ett exklusivt nätverk av logistiker, speditörer och transporttjänster. Din tredjepartslogistiker kan med stor sannolikhet erbjuda dig en bättre prisbild och har i många fall bättre förutsättningar att förhandla för din räkning än om ditt företag på egen hand kontaktar olika logistikpartners i fråga.

 

Ibland används termen Fjärdepartslogistik (4PL) som kanske ännu mer tydliggör att din logistikpartner helt ansvarar för att samordna logistiken med olika logistikföretag, därav exempelvis, tredjepartslogistikföretag.

 

Rådgivning

I de allra flesta alternativen för 3PL ingår någon form av konsultation som en del av logistiktjänster. Många e-handelsföretag har mer eller mindre unika affärsmodeller som exempelvis beror på företagets marknader, säljkanaler, affärsmodell (e-handel inom B2B kontra B2C) och typer av produkter. Företag inom 3PL, som i många fall är specialiserade på strategisk logistik, kan inte enbart säkerställa att ditt företags logistikflöden optimeras. 3PL kan även vara en stor fördel för företag som vill testa eller expandera på nya marknader.

 

Strategisk logistik

En stor utmaning med logistik generellt sett, är att åskådliggöra och förstå hur exempelvis processer och flöden kan optimeras. Det går förvisso att resonera som så att företag som väljer 3PL förlorar kontrollen över processer och flöden; men i många fall är det precis tvärtom. Moderna företag inom 3PL är specialister på att sätta och följa upp både relevanta logistikmål och KPI:er. Framgångsrika företag inom 3PL har i många fall systemstöd och kunskap i hur ditt företag kan följa upp kostnadseffektiviseringar, hållbarhetsmål, servicegrad etc. 

Ett billigt alternativ för framförallt små företag

Många e-handelsföretag som säljer via omnikanal eller som av annan anledning jobbar med komplexa logistikflöden saknar de skalfördelar som krävs för att utifrån ett kostnadsperspektiv bedriva logistik helt på egen hand. Via 3PL där flertalet e-handelsföretag indirekt delar på exempelvis lager, maskiner, system kan effektiviseringar i princip alla led införlivas. I många fall kan kostnaden för att ansluta till 3PL, även för mindre företag därav vara relativt låg. 

 

Det här är ett gästinlägg av Jacob Bartoletti från bloggen skapawebbkraft.se