Allmänna villkor

GDPR information

1. Allmänt

1. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för Starwebs e-handelslösningar och därtill hörande tjänster (”Tjänsterna”). Villkoren gäller även för eventuella tilläggstjänster om inte Starweb tillhandahållit andra villkor för dessa. Villkoren utgör en integrerad del av det avtal kunden ingått med Starweb (”Avtalet”).

2. Med ”Starweb” avses Starweb AB, org.nr. 556696-9019. Med ”Tjänst/Tjänsten” i singularis avses den/de hostad(e) tjänst(er) som Starweb erbjuder till kunden.

3. Starweb erbjuder inte Tjänsterna eller eventuella tilläggstjänster till kunder som är konsumenter.

4. Starweb kan erbjuda möjligheten att kombinera Tjänsterna med en tredjepartstjänst (”Tredjepartstjänst”), t.ex. en betalningslösning. I så fall erbjuder Starweb bara den tekniska möjligheten att implementera Tredjepartstjänsten i Starwebs Tjänst. Vid användande av Tredjepartstjänst(er) ska kunden ingå ett separat avtal om denna/dessa direkt med leverantören som tillhandahåller Tredjepartstjänsten till kunden. Starweb tar inget ansvar för Tredjepartstjänster.

2. Tjänsterna

1. Tjänsterna som Starweb erbjuder består av olika tjänster rörande e-handelslösningar, inklusive Starwebs e-handelsplattform. Tjänsterna beskrivs närmare på Starwebs hemsida. Tjänsterna erbjuds i olika paket. Olika tjänster och funktioner ingår i priset beroende på vilket paket kunden har valt.

2. Kunden kan när som helst uppgradera till ett annat, mer omfattande och dyrare paket genom att meddela Starweb. Om kunden vill byta till ett mindre och billigare paket kommer Starweb debitera en extra avgift för detta i enlighet med vad som anges på Starweb hemsida.

3. Starweb ger nya kunder möjlighet att testa Tjänsterna gratis under en begränsad prövotid. Under prövotiden gäller dessa Villkor i tillämpliga delar.

3. Avgifter och betalning

Priser och avgifter samt prisjusteringar

1. Kunden ska betala Starweb de avgifter och andra belopp som anges i Avtalet eller i Starwebs gällande prislista.

2. Samtliga priser anges i svenska kronor exklusive moms och andra skatter och avgifter. Priserna inkluderar inte rese-, hotell- eller levnadskostnader om annat inte skriftligen överenskommits mellan Starweb och kunden.

3. Starweb har rätt att när som helst justera priser vid eventuella förändringar i regelverk, skatter, avgifter eller liknande omständigheter utanför Starwebs kontroll.

4. Utöver vad som anges i punkt 3.3 ovan har Starweb dessutom rätt att årligen, från och med början av ett nytt kalenderår, justera alla priser. Om Starweb inte har gjort några prisjusteringar under ett kalenderår kan Starweb det följande året justera priserna som om prisjusteringarna hade gjorts det föregående året.

5. Eventuell prisjustering börjar gälla 1 månad efter att Starweb skickat ett meddelande om prisjusteringen till kunden.

Betalningsvillkor
6. Om inget annat skriftligen överenskommits ska betalning ske kvartalsvis i förskott och inom 14 dagar efter fakturadatum. Starweb erbjuder månatlig betalning mot en extra avgift. Fakturan skickas till den e-postadress kunden angivit till Starweb.

7. Vid försenad betalning har Starweb (utan att det påverkar någon annan rättighet eller något annat tillgängligt rättsmedel) rätt att ta ut dröjsmålsränta och påminnelseavgifter enligt lag. Starweb har också rätt att (a) vägra att förmedla några Tjänster till kunden förrän betalning skett, (b) häva Avtalet eller betrakta Avtalet som hävt av kunden, (c) kräva ersättning för förlust eller skada av alla slag på grund av den försenade betalningen och/eller Avtalets upphävande och (d) fakturera kunden för den återstående delen av Avtalet.

Kreditkontroll
8. Starweb kommer att utföra en kreditkontroll för att säkerställa att kunden är kreditvärdig och/eller inte förekommer i några skuldregister. Om kunden inte är kreditvärdig eller om kunden finns i skuldregister kommer Starweb inte att ingå Avtalet med kunden. Om Avtal redan har ingåtts mellan Starweb och kunden har rätt Starweb att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

4. Support och underhåll

1. Starweb tillhandahåller teknisk support och underhåll för Tjänsten under Avtalets löptid enligt närmare beskrivning på Starwebs hemsida samt vad som framgår nedan.

2. Teknisk support för Tjänsten tillhandahålls kostnadsfritt om inte:
2.1 supporten är relaterad till Tredjepartsprodukter eller brister som härrör från kundens felaktiga användning av Tjänsten;
2.2 supporten är avancerad (t.ex. att det tar Starweb mer än 20 minuter att lösa problemet) och/eller kräver stöd utanför ordinarie supporttider, tar lång tid eller kräver manuell hjälp om sådan support inte ingår i Tjänsten som kunden valt; eller
2.3 Starweb och kunden skriftligen överenskommit annat; eller
2.4 det totala antalet timmar support överstiger 12 timmar under ett kalenderår. Då kan Starweb komma att debitera kunden för teknisk support i enlighet med Starwebs gällande prislista.

3. Starweb kommer avhjälpa fel i Tjänsten inom skälig tid från det att felet rapporterades till eller upptäcktes av Starweb.

4. Tjänsten kan från tid till annan vara otillgänglig på grund av planerade eller akuta driftstopp av Tjänsten p.g.a. nödvändig support och underhåll av Tjänsten. Inom rimlig tid innan genomförandet av ett planerat driftstopp får kunden information om detta från Starweb. Starweb kommer att vidta rimliga åtgärder för att minimera tiden för driftstopp av Tjänsten och de potentiella störningar detta kan leda till i kundens verksamhet. Starweb kommer dock inte informera om uppdateringar och förbättringar som Starweb bedömer är av mindre eller ingen störning för kunden.

5. Starweb släpper då och då nya versioner av Tjänsten. Detta sker huvudsakligen av säkerhetsskäl. På grund av säkerhetsskäl måste kunden använda den nya versionen av Tjänsten när den väl har släppts. Starweb förstår att detta kan innebära störningar och vara olägligt för kunden eftersom att en ny version av Tjänsten kan omfatta flera och stora förändringar. Nya versioner av Tjänsten är dock nödvändiga för att upprätthålla säkerheten i Tjänsten.

6. Starweb kan inte garantera att skräddarsydd webbdesign i en version av Tjänsten kommer att vara överförbar till en ny version av Tjänsten eller att en sådan överföring, om möjlig, är gratis.

7. Starweb erbjuder ingen support och/eller underhåll för Tredjepartstjänster. Om kunden är i behov av support eller underhåll relaterat till en Tredjepartstjänst ska kunden kontakta leverantören av Tredjepartstjänsten.

5. Avtalstid och avtalets upphörande

1. Om inget annat skriftligen överenskommits gäller Avtalet i en inledande period om 12 månader från att kunden beställer Tjänsterna. Avtalet förlängs automatiskt och löper tillsvidare om det inte sägs upp senast 3 månader före avtalstidens utgång. Vissa tjänster kan ha en kortare uppsägningstid. I så fall ska uppsägningstiden vara av längden som angivits i Avtalet.

Uppsägning av Avtalet
2. Starweb kan säga upp Avtalet med omedelbar verkan om kunden inte uppfyller alla villkor i Avtalet, inklusive Villkoren. Part som önskar säga upp Avtalet enligt denna punkt ska lämna den andra parten skriftligt meddelande om detta utan oskäligt dröjsmål efter det att omständigheten som berättigar till uppsägning blev eller borde ha blivit känd för parten.

3. Vardera parten har rätt att skriftligen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om:
3.1 den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott och inte avhjälper sådant avtalsbrott inom trettio dagar från det att avtalsbrottet skriftligen har påtalats; eller
3.2 den andra parten försätts i konkurs, blir föremål för företagsrekonstruktion, ansöker om ackord, ställer in betalningarna, träder i likvidation eller på annat sätt anses vara på obestånd.

4. Bestämmelser i Avtalet som, uttryckligen eller av deras natur, är avsedda att överleva uppsägning av Avtalet ska överleva, inklusive men inte begränsat till punkterna 8-9 (Immateriella rättigheter och Intrång) 10 (Sekretess), 12 (Ansvarsbegränsning) och 15 (Tvistlösning och tillämplig lag) i dessa Villkor.

Effekter av uppsägning
5. Om Avtalet sägs upp ska kunden upphöra med all användning av Tjänsterna. och alla rättigheter som beviljats kunden enligt Avtalet ska automatisk upphöra.

6. Om Starweb har sagt upp Avtalet i enlighet med punkterna 5.2 eller 5.3 ovan kommer Starweb inte ersätta kunden för eventuella förskottsbetalningar som kunden har gjort till Starweb.

7. Kunden har möjlighet att få ut den information som Starweb har lagrat på kundens uppdrag inom ramen för Tjänsten, såsom dess kunddatabas, produkter, köphistorik och bilder och e-postmeddelanden. Starweb förbehåller sig rätt till ersättning motsvarandes Starwebs kostnader för eventuellt arbete som Starweb utför åt kunden i samband med detta.

6. Kundens åtaganden m.m.

1. Utöver vad som annars anges i Avtalet inklusive dessa Villkor ansvarar kunden för att:
1.1 ladda upp och uppdatera Tjänsten med all information som är nödvändig för att bedriva e-handel genom Tjänsten såsom produktbeskrivningar, bilder och priser. Starweb är enbart leverantör av Tjänsten och ansvarar inte för några uppgifter som används i Tjänsten;
1.2 administrera e-handelssajten på egen hand med hjälp av de formulär och enligt de anvisningar som Starweb från tid till annan tillhandahåller; och
1.3 följa gällande lagar och regler samt inte använda Tjänsten för att utföra någon olaglig eller oetisk verksamhet eller använda Tjänsten för att skicka eller på annat sätt sprida virus, spam eller liknande skadlig programvara.
1.4 se till att de antal designtimmar som ingår i det paket Kunden valt förbrukas inom 6 månader från att Avtalet ingicks. Starweb har därefter rätt att neka Kunden att använda eventuella kvarstående designtimmar.

2. Kunden är ansvarig gentemot Starweb för all information som laddas upp i, skapas i eller publiceras genom Tjänsten.

3. Kunden ger Starweb en global och icke-exklusiv licens att använda all information som kunden laddar upp i Tjänsten för användning av Starweb under avtalstiden. Dessutom garanterar kunden att kunden har rätt att ge Starweb en sådan licens.

7. Starwebs åtaganden m.m.

1. Starweb tillhandahåller Tjänsten på Internet och kan, mot betalning av tillämpliga avgifter, hantera installation av Tjänsten på Starwebs webhostingtjänst.

2. Starweb övervakar driften och säkerheten i Tjänsten för att säkerställa att tillfredsställande prestanda upprätthålls.

3. Starweb kan från tid till annan erbjuda standardiserade villkor eller andra juridiska texter som kunden kan välja att använda i sin e-handel. Starweb ansvarar inte för att uppdatera sådana standardiserade texter för att uppfylla ny tillämplig lagstiftning, rättspraxis, riktlinjer eller liknande och ansvarar inte för eventuella skador, förluster eller liknande som kan uppstå om kunden använder sig av texterna.

8. Immateriella rättigheter

1. Samtliga immateriella rättigheter till Starwebs tjänster samt till Starwebs logo, varumärken och firma ägs av Starweb eller Starwebs leverantörer eller parters. Kunden har inte någon licens till Starwebs immateriella rättigheter, Tjänsten eller delar därav om inte det uttryckligen anges i Villkoren.

2. Kunden ska implementera Starwebs logotyp och en länk till Starwebs hemsida på sin e-handelssajt. Logon och länken ska vara lätt att se. Helst ska de vara synliga för slutanvändaren på varje sida av e-handelssajt.

9. Intrång i immateriella rättigheter

1. Med reservation för ansvarsbegränsningen i enlighet med punkt 12, förbinder sig Starweb att försvara och hålla kunden skadelös från och mot alla eventuella skador, kostnader och utgifter som betalats av kunden och som uppstått på grund av eventuella krav eller stämning mot kunden baserat på påståendet att användningen av Tjänsten utgör ett intrång i immateriella rättigheter. Detta gäller under förutsättning att Starweb utan onödigt dröjsmål skriftligen har underrättats om sådant krav eller sådan stämning och fått fullmakt, rimlig information och stöd (i rimlig omfattning av kunden och till rimliga kostnader för Starweb) för att reglera skadan eller försvara sig mot stämningen. För det fall och i den mån Starweb inte initierar och fullföljer ett försvar på ett professionellt sätt, får kunden vidta alla nödvändiga åtgärder, till rimlig kostnad för Starweb, att försvara och reglera skadan. Innan kunden tar till sådana åtgärder ska kunden underrätta Starweb skriftligen och Starweb ska ges tid att initiera ett försvar.

2. Om Tjänsterna blir, eller enligt Starwebs uppfattning, sannolikt kommer att bli, föremål för sådana krav eller stämningar som anges ovan ska Starweb (efter fritt val) antingen:
2.1 se till att kunden kan fortsätta använda Tjänsterna i enlighet med Avtalet;
2.2 ersätta de delar av Tjänsterna vilka påstås gör immaterialrättsligt intrång med motsvarigheter som inte gör intrång;
2.3 ändra Tjänsten så att den inte gör intrång utan att försämra funktion eller prestanda; eller
2.4 om i Starwebs uppfattning ingen av de möjligheter som anges ovan är kommersiellt genomförbara: säga upp Avtalet och återbetala betalda avgifter till kunden, med avdrag för en rimlig summa för kundens användning av Tjänsterna fram till dagen för uppsägningen.

3. De åtaganden som anges i punkterna 9.1 och 9.2 ska inte tillämpas om krav eller stämning orsakas av, eller är resultat av:
3.1 kundens kombination eller användning av Tjänsten med programvara, tjänster eller produkter som utvecklats av kunden eller tredje part, om anspråket skulle ha kunnat undvikas genom icke-kombinerande eller självständig användning av Tjänsten;
3.2 omarbetning av Tjänsten av någon annan än Starweb om anspråk eller stämning från tredje part skulle ha kunnat undvikas genom användning av den icke omarbetade Tjänsten;
3.3 kunden fortsätter det påstådda intrånget efter att ha underrättats om detta eller efter att omarbetningar eller ersättningar som skulle ha undvikit det påstådda intrånget; eller
3.4 kunden använder eller har använt Tjänsten på ett sätt som inte i enlighet med Avtalet eller Starwebs skriftliga instruktioner.

4. De rättsmedel som anges ovan ska vara kundens enda och exklusiva rättsmedel i händelse ett krav som avses i punkten 9.1.

5. Kunden ska kompensera och hålla Starweb skadelös från och mot alla eventuella skador, kostnader och utgifter (inklusive rimliga avgifter för advokater och andra fackmän) som uppstår till följd av eventuella krav, stämningar eller förfaranden mot Starweb baserat på påståendet att kundens användning av Tjänsterna utgör ett intrång av tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till, om sådant anspråk är ett resultat av omständigheter som beskrivs i punkten 9.3 (a)-(d) ovan.

10. Sekretess

1. Vardera parten förbinder sig att inte utan den andra partens skriftliga medgivande till tredje man utlämna information (oavsett om den är muntlig eller skriftlig, elektronisk eller annan form), om Avtalets innehåll eller om den andra partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller annars använda sådan information för något annat ändamål än parts fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet. Som affärs- eller yrkeshemlighet ska alltid betraktas information som part angivit vara konfidentiell.

2. Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som part kan visa blivit känd för denne på annat sätt än genom Avtalet eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller inte heller när part enligt lag, annan författning eller myndighets beslut är skyldig att lämna ut uppgifter.

11. Personuppgifter m.m.

1. Kunden är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som avser slutkunder och som behandlas i Tjänsten, t.ex. en slutkund besöker och/eller använder kundens e-handelssajt. Starweb kommer endast behandla slutkunders personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde och i enlighet med separat personuppgifts-biträdesavtal mellan kunden och Starweb.

2. Starweb bryr sig om sina kunders integritet och kommer att behandla personuppgifter avseende kontaktpersoner hos kunden på det sätt som beskrivs i Starwebs vid var tid gällande integritetspolicy och enligt gällande lagstiftning om dataskydd.

3. För undvikande av missförstånd: Starweb har rätt att samla in och använda information som sparats i Tjänsten om t.ex. ordervolym, omsättning och genomsnittlig ordervärde av kundens e-handelssajt, i aggregerat eller anonymiserat format (vilket inte innehåller personuppgifter) för statistiska och affärsutvecklande ändamål.

12. Ansvarsbegränsning

1. Varken Starweb eller kunden ska under några omständigheter vara ansvariga gentemot den andra parten för indirekta skador eller för förlust av användning, förlust av data, utebliven vinst, besparingar eller intäkter av några slag. Starweb ansvarar inte för störningar i Tjänsten som kan orsakas av underhåll eller av att Starweb ger ut nya versioner av Tjänsten.

2. Starwebs totala ansvar för alla skador, förluster och krav som kan uppstå under Avtalet ska under inga omständigheter överstiga ett belopp motsvarande de lägsta av (a) det belopp kunden betalat eller ska betala till Starweb för Tjänsten eller tilläggstjänst som orsakar skadan, förlusten eller kravet beräknat under ett (1) år föregående händelsen eller underlåtenheten som orsakat skadan eller (b) 50 000 kr.

3. Talan om ersättning av något slag mot Starweb ska meddelas Starweb utan onödigt dröjsmål och senast tre (3) månader efter skadan, förlusten eller kravet inträffade.

4. Ansvarsbegränsningen i denna punkt 12 gäller inte vid uppsåt eller grov oaktsamhet.

13. Force Majeure

Om och i den utsträckning som endera partens fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet hindras eller görs oskäligt betungande av omständigheter utanför dess rimliga kontroll och att det inte rimligen kunde ha förväntas vid den tidpunkt då Avtalet ingicks eller ha undvikits, ska part befrias från skadeståndsskyldighet och andra påföljder för dröjsmål med att fullgöra eller underlåtenhet att utföra sådana skyldigheter.

14. Övrigt

1. Kunden kan överlåta sitt Avtal (inklusive dess e-handelssajt) till en tredje part (”den nya kunden”), under förutsättning att (a) kunden informerar Starweb om sådan överlåtelse genom att fylla i och skicka in Starwebs blankett för överlåtelse av avtal som finns till förfogande på Starweb hemsida, (b) den nya kunden uppfyller kraven i Starwebs vid var tid gällande villkor, (inklusive dessa Villkor) och betalar till Starweb gällande avgifter för överföring av Avtalet och (c) Starweb och den nya kunden ingår ett Avtal med en inledande period om 12 månader. För att undvikande av missförstånd, ska punkten 3.8 i dessa Villkor (kreditkontroll) gäller även den nya kunden.

2. Starweb kan utan kundens godkännande överlåta delar av eller samtliga sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet inkl. rätten att få betalt.

3. Villkoren gäller för alla tjänster som Starweb från tid till annan erbjuder. Avtalet, inklusive dessa allmänna, villkor ersätter alla tidigare eller nuvarande avtal eller överenskommelser, vare sig de är muntligt eller skriftligt.

4. Starweb har rätt att ändra Villkoren och gällande prislista när som helst genom att skriftligen meddela sådan ändring till kunden med en månads varsel.

5. Eventuella ändringar av och tillägg till dessa Villkor i Avtalet är endast giltiga om de görs skriftligen med uttrycklig hänvisning till punkten eller punkterna som ska ändras. Vid eventuella motstridigheter mellan Avtalet och Villkoren ska Villkoren ha företräde om inget annat skriftligen överenskommit mellan Starweb och kunden.

15. Tvistlösning och tillämplig lag

1. Tvist ska avgöras genom skiljeförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”). Sätet för skiljeförfarandet ska vara Malmö. Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte SCC själv bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. Alla skiljeförfaranden samt dokument och beslut i samband med sådana förfaranden ska hållas strikt konfidentiellt och får inte används för något annat ändamål än förfaranden.

2. Oavsett ovan har Starweb rätt att vidta nödvändiga rättsliga åtgärder vid behörig domstol för att kräva in försenade betalningar.

3. Svensk lag ska tillämpas på Avtalet inklusive dessa Villkor.