Integritetspolicy

Inledning

Starweb* (”vi”) värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda de personuppgifter vi behandlar på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd.

I denna integritetspolicy ger vi dig information om hur vi i egenskap av personuppgiftsansvariga behandlar personuppgifter om dig som är eller vill bli vår kund eller som är kontaktperson hos ett bolag som är eller vill bli vår kund (”kunden”).

Läs gärna mer om hur vår partner Google hanterar sina privacy & terms bl.a för personalisering av annonser.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter vi behandlar om dig är de uppgifter som du eller företaget du är angiven som kontaktperson för har lämnat till oss i samband med att vi tillhandahåller våra e-handelslösningar samt därtill hörande tjänster och erbjudanden till dig i egenskap av vår kund eller kontaktperson hos kunden. Dessa uppgifter är i regel ditt namn och dina kontaktuppgifter samt din IP-adress. Vi behandlar även ditt organisationsnummer, vilket kan utgöra en personuppgift i fall du har en enskild firma.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Administration av köp samt fullgörande av skyldigheter enligt avtal

Vi behandlar ditt namn, dina kontaktuppgifter och i tillämpliga fall ditt organisationsnummer i syfte att administrera köp av våra e-handelslösningar och övriga tjänster som görs av dig eller företaget du representerar. Vi behandlar även dessa uppgifter för att fullfölja våra åtaganden enligt vårt avtal om att tillhandahålla e-handelstjänster, prova-på-erbjudanden eller hjälp att flytta din webbutik till Starweb (”flytthjälp”) m.m. med dig eller företaget du representerar.

Den lagliga grunden för vår behandling är att den är nödvändig för att fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig. Om det inte är du personligen som ingått avtal med oss, utan företaget som du representerar, är den lagliga grunden för behandlingen vårt berättigade intresse av att kunna administrera vårt avtal med kunden samt fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet. Om uppgifterna inte lämnas till oss har vi inte möjlighet att tillhandahålla våra e-handelstjänster, prova-på-erbjudanden eller flytthjälp då vi inte kan identifiera dig som kund (när ditt organisationsnummer utgör en personuppgift) eller komma i direktkontakt med dig eller företaget som du representerar på det sätt vi behöver för att fullgöra avtalet.

Marknadsföring m.m.

För att du som kund eller kontaktperson hos vår kund ska få information om oss, våra tjänster och erbjudanden behandlar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter i syfte att skicka nyhetsbrev till dig via e-mail och kontakta dig via telefon. Den lagliga grunden för detta är vårt berättigade intresse av att kommunicera med dig som kund eller som kontaktperson hos vår kund i marknadsföringssyfte.

Om du har registrerat dig för att få vårt nyhetsbrev via vår hemsida behandlar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter för detta ändamål. Den lagliga grunden för behandlingen är i sådant fall ditt samtycke.

Chatt och kontaktformulär

Vi behandlar de personuppgifter som lämnats till oss inom ramen för vår chattfunktion och i våra kontaktformulär i syfte att ge dig eller företaget du representerar den support och/eller kundservice du efterfrågar via chatten eller i formuläret, samt för att kunna följa upp genomförda supportåtgärder och upptäcka eventuella återkommande fel och brister i vår tjänst. Om supporten och/eller kundservicen avser prova-på-erbjudanden, flytthjälp eller e-handelslösningar som tillhandahålls av Starweb till dig eller företaget du representerar, är den lagliga grunden för vår behandling att den är nödvändig för att fullfölja vårt avtal om att tillhandahålla tjänsterna eller erbjudanden. För andra fall är den lagliga grunden för behandlingen vårt berättigade intresse av att kunna följa upp de frågor du ställt på chatten eller i kontaktformuläret och ge dig support och/eller kundservice samt göra uppföljning därefter.

Skydd av Starwebs webbplats och e-handelsplattform

När du besöker vår webbplats eller loggar in i e-handelslösningen kommer vi spara din IP-adress. Detta för att kunna utföra lämplig säkerhetsövervakning i syfte att spåra eventuella bedrägerier, hackattacker, överbelastningsattacker och liknande, samt i tillämpliga fall göra polisanmälningar. Den lagliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla en stabil och säker webbplattform, upprätthålla tillgänglighet av e-handelslösningen samt kunna vidta lämpliga åtgärder när potentiella säkerhetshot eller lagöverträdelser inträffar.

Följa gällande lagar och regler m.m.

Utöver den behandling av dina personuppgifter som anges ovan utför vi även behandling som är nödvändig för att följa tillämplig lag, förordning eller myndighetsbeslut. Vi kommer därför att spara ditt namn, dina kontaktuppgifter och i tillämpliga fall ditt organisationsnummer i den utsträckning det är nödvändigt för att följa gällande bokföringslag. 

Hur har vi gjort vår intresseavvägning när den lagliga grunden är vårt berättigade intresse?

För vissa ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. I intresseavvägningen har vi bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade. Vad som är vårt berättigade intresse framgår ovan. Om du vill veta mer om hur vi har gjort den här bedömningen är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i början av den här policyn.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av oss. Vi delar dock dina personuppgifter med våra samarbetspartners och leverantörer, såsom våra IT-leverantörer och leverantörer som tillhandahåller en tredjepartstjänst som kombineras med våra e-handelslösningar. Vi delar dock endast dina personuppgifter med dessa i den utsträckning det är nödvändigt för att de ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot oss.

Om du vill få mer detaljerad information om vilka som mottar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES

När Starweb behandlar personuppgifter som personuppgiftsansvarig så behandlar vi i regel personuppgifterna inom EU/EES. I vissa fall använder vi leverantörer utanför EU/EES, exempelvis när vi har mailkontakt med dig samt när du kontaktar oss via vår chatt. På vår sida där vi listar våra underbiträden kan du läsa mer om var dina personuppgifter lagras.När vi överför personuppgifter till våra leverantörer som behandlar personuppgifterna utanför EU/EES gör vi det endast om vi har en laglig grund för överföringen i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. I praktiken innebär det att vi säkerställer att överföring endast sker till ett land som av EU-kommissionen har utsetts ha adekvat skydd för personuppgifter eller, om det inte är fallet, att överföring sker med tillämpande av EU:s standardavtalsklausuler. Detta görs för att säkerställa att dina personuppgifter erhåller ett likvärdigt skydd som när personuppgifterna hanteras inom EU/EES.

Om du vill ha detaljerad information om vilken överföring som sker utanför EU/EES kan du kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns på första sidan av denna policy. Genom att kontakta oss kan du även få en kopia av de lämpliga skyddsåtgärderna.Starweb behandlar även personuppgifter som våra kunder tillför tjänsten och sådan behandling sker för kundens räkning (Starweb är personuppgiftsbiträde). Personuppgifter som tillförs tjänsten genom kundens användning behandlas av Amazon Web Services, Inc (”AWS”). Lagring av personuppgifter sker på AWS servrar inom EU/EES men personuppgifterna kan dock komma att delas vidare av AWS till USA till följd av amerikansk lagstiftning som AWS lyder under. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

De personuppgifter som vi behandlar i syfte att administrera köp av våra tjänster och erbjudanden samt fullfölja våra åtaganden enligt avtalet med dig eller företaget du representerar, sparas inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för dessa ändamål, vilket i regel är under den tid du eller företaget du representerar är kund.

Vi skickar ut våra nyhetsbrev till dig samt kan komma att kontakta dig via telefon för direktmarknadsföring under tre år från att du eller företaget du representerar upphör vara kund hos oss. Vi kommer därför att spara ditt namn och dina kontaktuppgifter under denna tid i syfte att skicka ut våra nyhetsbrev samt kontakta dig via telefon. Om du har lämnat ditt samtycke till att få nyhetsbrev från oss kommer vi att spara dina personuppgifter för detta ändamål till dess att du avregistrerar dig eller ber oss sluta skicka dig nyhetsbrev.

Vi kommer inte att spara personuppgifter du lämnat till oss i samband när du använt vår chattfunktion eller vårt kontaktformulär under längre tid än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna utföra och följa upp/kontrollera den support eller kundservice som du efterfrågat på chatten eller i formuläret samt upptäcka eventuella återkommande fel och brister i vår tjänst. Den exakta lagringstiden beror på vilken slags ärende det rör sig om. IP-adress sparas endast för polisanmälningar eller för att spåra eventuella bedrägerier, hackning eller överbelastningsattacker i syfte att skydda webbplattformen under 180 dagar.

Dina personuppgifter kan sparas längre i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, till exempel kan ditt namn, dina kontaktuppgifter och i tillämpliga fall ditt organisationsnummer sparas i sju år i den mån vi är skyldiga att spara uppgifterna för bokföringsändamål.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Nedan finner du en mer detaljerad beskrivning av dina rättigheter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår i början av den här integritetspolicyn.

Återkalla ditt samtycke

Om du har samtyckt till att vi får behandla dina personuppgifter har du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av det lämnade samtycket. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss samt tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Rätt till rättelse

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt komplettera ofullständiga personuppgifter genom att tillhandahålla information.

Rätt till radering (Rätten att bli bortglömd)

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om:

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om:

Rätt att invända mot behandling

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Om vi inte kan påvisa berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för detta ändamål.Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Det innebär att du har rätt att säga nej till nyhetsbrev och andra marknadsföringsutskick från oss. Om du invänder mot marknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel). Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet) om:

Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Denna integritetspolicy fastställdes av Starweb AB den 25 juni 2018.

Slutnoter
* Starweb AB, org. nr 556696-9019, mejl sales@starweb.se och telefon 040-602 09 00