Allmänna villkor

Detta avtal ersätter tidigare avtal mellan parterna. Gäller fr om 2013-01-24.

BILAGOR

DEFINITIONER

 • STARWEB avser företaget Starweb AB, org.nr. 556696-9019.
 • Webbutik betyder applikation(er), programvaruprodukt(er) samt webbplats(er) som utvecklas av STARWEB.
 • Tillbehör(en) betyder programvaruprodukt(er) som ytterligare förbättrar/förändrar funktionaliteten i Webbutiken, som utvecklas av STARWEB. Tillbehör(en) innefattar även koppling(ar) till affärssystem eller betalsystem såsom kortbetalning.

AVTALSPERIOD

Avtalet gäller för en tid av tolv (12) månader fr.o.m. det datum då Kund godkänt STARWEBs ”Allmänna villkor” samt ”Prislista”. Under denna avtalsperiod förbinder sig Kund att hyra någon av STARWEBs Webbutiker, samt eventuellt avtalade, eller på annat sätt överenskomna Tillbehör.

UPPSÄGNING

Om uppsägning av Webbutik ej skett från någondera av parterna senast tre (3) månader före avtalsperiodens utgång förlängs avtalet med tre (3) månader i sänder med samma uppsägningstid. Om uppsägning av Webbutik sker under exempelvis Mars månad blir Kundens uppsägningsmånader April, Maj och Juni.

Uppsägning ska lämnas skriftligen av Kund genom att fylla i, och signera ett uppsägningsavtal. Uppsägningen måste signeras av behörig firmatecknare, och kan endast skickas till STARWEB med brev eller telefax, alternativt kan uppsägningsavtalet scannas och skickas via e-post. Uppsägningen är godkänd först när STARWEB har mottagit och godkänt uppsägningen. Då meddelas Kund datum då Webbutiken avslutas. Kontakta STARWEB på support@starweb.se för uppsägningsavtal.

Om uppsägning av Tillbehör ej skett från någondera av parterna senast en (1) månad före avtalsperiodens utgång förlängs avtalet med en (1) månad i sänder med samma uppsägningstid. Om uppsägning av Tillbehör sker under exempelvis Mars månad blir Kundens uppsägningsmånad April.

Avtalet får inte sägas upp under avtalsperioden pga. avgiftshöjning som har sin grund i förändring av valutakurs, skatt eller liknande statlig pålaga samt vid annan liknande omständighet.

Avtalet får sägas upp att upphöra omedelbart, samt Webbutiken stängas ner om:

 • Motparten gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott eller;
 • Det hos motparten uppstått grund för likvidation enligt lag eller avtal, motparten trätt i likvidation, lämnat in en egen ansökan om konkurs, försatts i konkurs, inlett förfarande om företagsrekonstruktion, inlett ackordsförhandlingar, inställt sina betalningar eller annars kan antas vara på obestånd eller;
 • Motparten misstänks bedriva olaga verksamhet.

Avtalet upphör i så fall att gälla omedelbart då uppsägningen kommit motparten tillhanda.

Vid brott mot villkoren i detta avtal har STARWEB rätt att med omedelbar verkan stänga av abonnemanget utan att återbetalningsskyldighet avseende inbetalda avgifter föreligger för STARWEB.

ÅNGERRÄTT

Privatperson (gäller ej enskild näringsidkare) har rätt att ångra sin beställning. Kund ska lämna STARWEB skriftligt meddelande härom inom fjorton (14) dagar från den dag Kund godkände STARWEBs ”Allmänna villkor” samt ”Prislista”. Om STARWEB ej har påbörjat igångsättande av Webbutiken kommer STARWEB att inom trettio (30) dagar återbetala vad Kund betalat i förskott för Webbutiken.

Om Kund utnyttjar sin ångerrätt efter att installation av Webbutiken har påbörjats, har STARWEB rätt att erhålla ersättning av Kund för skäliga kostnader som STARWEB haft i samband med Webbutikens igångsättande samt borttagande. STARWEB har då rätt att kvitta sin fordran gentemot Kundens fordran, varefter eventuellt resterande belopp kommer att tillbakabetalas till Kund inom trettio (30) dagar.

KUNDENS ANSVAR

 • Kunden svarar själv för inmatning och uppdatering av information och bilder för de olika objekten. Kunden
  administrerar webbplatsen med hjälp av de formulär som STARWEB tillhandahåller.
 • Kunden är ensam ansvarig för allt material som Kund lagt in, också för länkade objekt, som tillhandahålls genom Webbutiken. Kunden är följaktligen ansvarig för att Upphovsrättslagen, Personuppgiftslagen samt övrig svensk lagstiftning följs. Kunden förbinder sig att också följa internationella lagar och förordningar samt andra regleringar som kan vara villkor för utnyttjande av hela eller delar av åtkomst i IP-nätet.
 • Kunden ansvarar ensam för alla eventuella skadeståndsanspråk som kan riktas mot Kunden från tredje person på grund av det innehåll som Kunden använder, laddar ner från Internet eller på annat sätt kommer i kontakt med vid brukandet av Webbutiken.
 • Kunden ansvarar ensam för att inte piratkopierat material, pornografi (avser ej erotik), försäljning av alkohol, droger, andra stötande varor/tjänster eller annat material, som klassats olagligt, läggs upp, används eller sprids på något sätt via STARWEBs servrar eller Webbutiker. Detsamma gäller spridning av virus och utskick av s.k. SPAM e-post. Detta är varken tillåtet via STARWEBs provWebbutiker eller ens om STARWEB flyttar Kunds Webbutik till annat webbhotell än STARWEBs eget.
 • Innehåll och utformning av Webbutik på STARWEBs server ska följa allmänt accepterade etiska normer och får inte bryta mot lag, ej heller i övrigt anses opassande eller stötande, eller på något vis skada STARWEB eller annan.
 • Kunden ansvarar för sin egen tid och har inte rätt till ersättning eller skadestånd för tid, som använts för att lägga in material i Webbutiken eller Kundens provWebbutik, även om Kund får avslag på avtal hos STARWEB.
 • Kunden ansvarar för anställda och tredje part, samt andra vilka genom Kunden getts möjlighet att nyttja Webbutiken. Skulle det komma till Kundens kännedom att någon av Kundens anställda eller annan bryter mot föreskrifterna i detta avtal, är Kunden skyldig att omedelbart vidta åtgärder mot detta, samt omgående informera STARWEB om överträdelsen.
 • Kunden svarar själv för skada på Webbutiken som uppkommit t.ex. genom felaktig hantering, och STARWEB har rätt att ta betalt för den tid det tar att återställa Webbutiken i fungerande skick, enligt STARWEBs gällande timpris.

STARWEBs ANSVAR SAMT ANSVARSBEGRÄNSNING

 • STARWEB tillhandahåller Webbutiken på Internet.
 • STARWEB sköter installationen av Webbutik på eget webbhotell, svarar för eventuella uppdateringar av Webbutiken samt övervakar drift och säkerhet så att god prestanda upprätthålls.
 • STARWEB har rätt att kontrollera att Kunds Webbutik och övriga applikationer fungerar korrekt.
 • STARWEB utövar ingen annan kontroll över information eller material som Kund har lagt upp på STARWEBs servrar men har rätt att kontrollera Kunds material och information på servern t.ex. om STARWEB misstänker att Kunden bryter mot detta avtal.

Såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, är STARWEBs ansvar begränsad enligt följande:

 • STARWEB ansvarar inte för Kundens förlust av data.
 • STARWEB ansvarar inte för direkta eller indirekta ekonomiska förluster eller skador på grund av fel, fördröjningar, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständighet eller händelse. Med indirekt skada avses exempelvis förlust av data, hinder att uppfylla förpliktelser gentemot tredje person eller utebliven nytta av Webbutiken. STARWEB ansvarar inte för avbrott som kan uppstå via tredje part, t.ex. webbhotell, operatör eller dylikt som ligger utanför STARWEBs kontroll.
 • STARWEB är inte skadeståndsskyldigt om tredje person gör intrång på STARWEBs datorresurser och skaffar sig tillträde till, förstör eller förvanskar information.
 • Om Webbutiken ej är tillgänglig under minst ett (1) dygn på grund av STARWEBs försumlighet, är STARWEBs ansvar begränsat till Kundens avgift till STARWEB för den faktiska tidsperiod som Webbutiken ej varit tillgänglig.

UPPDATERINGAR AV WEBBUTIK

STARWEB uppdaterar med jämna mellanrum Kunds Webbutik samt eventuella Tillbehör för att de ska innehålla de senaste funktionerna och de senaste ”buggfixarna”. Trots testning av funktioner före uppdatering kan funktioner ibland innehålla så kallade ”buggar”, dvs fel i koden som har missats av STARWEB. Buggarna åtgärdas efterhand, men kan orsaka problem eller extra administration för Kund. STARWEBs ansvar är då begränsat enligt rubriken ”STARWEBs ANSVAR SAMT ANSVARSBEGRÄNSNING”.

Webbutiken uppdateras löpande med mindre förbättringar/förändringar, då meddelas ej Kund i förväg, men med ett par års mellanrum släpper STARWEB en helt ny Webbutiksversion med större förbättringar/förändringar. I vissa fall utgör äldre Webbutiksversioner en risk för övriga av STARWEBs kunder, STARWEB har då rätt att uppdatera Kunds Webbutik om Kund i förväg meddelas via e-post. En helt ny Webbutiksversion kan innebära stora förändringar för Kund, men är ibland nödvändig för att upprätthålla säkerheten för övriga kunder.

I vissa fall har Kunden betalt extra för webbdesign till Webbutik. Om webbdesignen ej kan överföras till STARWEBs helt nya Webbutiksversion så ansvarar ej STARWEB för tid eller ekonomisk ersättning av denna. Kunden kan få hjälp att överföra Kunds webbdesign till den nya Webbutiksversionen, mot ersättning. STARWEB tillhandahåller även flera standardmallar för utseendet som Kunden kostnadsfritt kan välja på. På internet förändras webbaserade programvaror med en rasande takt, och STARWEB måste efterhand anpassa sin programvara (Webbutik) till de ledande webbläsarna och senaste säkerhetshoten.

INTRÅNGSTALAN/GOTTGÖRELSE

 • Kunden ska hålla STARWEB skadeslös vid intrång i varumärken, patent, upphovsrätt etc. avseende logotyper, bilder och annat material som Kunden lägger upp på STARWEBs servrar.
 • STARWEB ska hålla Kunden skadeslös vid intrång i varumärken, patent, upphovsrätt etc. avseende programvara som utgör grunden för Webbutiken samt eventuella Tillbehör.
 • Parterna ska omgående informera varandra vid intrångstalan från tredje part.
 • Parterna förbinder sig att utan ersättning i rimlig omfattning bistå den andra parten vid intrångstalan vad avser tillgängliggörande av material etc.

SAMTYCKE TILL ANVÄNDNING AV STARWEBS WEBBUTIKER

Härmed tillåter och medger STARWEB att Kund använder Webbutiken hos STARWEB med villkoren i detta avtal. Detta tillstånd och medgivande av STARWEB är begränsat, återkalleligt, och ej exklusivt.

ÖVERLÅTANDE AV WEBBUTIK

Kund har rätt att sälja vidare eller överlåta Webbutiken som helhet om den nya kunden godkänts i förväg av STARWEB. Överlåtelse får dock endast ske om den nya ägaren förbinder sig att tillträda Kundens avtal med STARWEB. Den nya ägaren har då tolv (12) månaders bindningstid räknat från datumet för STARWEBs godkännande.

REKLAMATION

Kunden får inte åberopa att Webbutiken är felaktig, om Kund inte lämnar STARWEB skriftligt meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet. Reklamerar Kunden inte inom två (2) månader från det att han märkt eller borde ha märkt felet, förlorar han rätten att åberopa felet.

AVGIFTER/ERSÄTTNING

 • STARWEBs ersättning består av:
  • Avgifter för de Webbutiker, för vilka avtalet gäller, enligt STARWEBs prislista;
  • Ersättning för arvode enligt löpande räkning;
  • Annan ersättning som överenskommits, t.ex. övertidsersättning, rese- och traktamentskostnader.
 • STARWEB har rätt till tilläggsersättning vid ändring i uppdragets omfattning eller tid för dess genomförande som orsakas av annan än STARWEB.
 • Om inte annat överenskommits ska uppdrag utföras enligt löpande räkning och debiteras enligt STARWEBs prislista.
 • Samtliga priser anges i SEK och är exklusive mervärdesskatt.

SUPPORT

Teknisk support ingår kostnadsfritt i hyran för Webbutiken så länge avtalet är giltigt, dock ej om skada på Webbutiken har uppkommit t.ex. genom Kunds felaktiga hantering av Webbutiken, eller om annat skriftligt har avtalats mellan parterna.

Vid ”avancerad” support utgår arvode och gäller sådant som faller utanför ordinarie support, i tid eller manuell handpåläggning. Exempelvis förslag på förbättringar, produktimport, enklare designhjälp m.m inom områden där Starweb har kompetens och kan vara behjälpliga. Kund blir meddelad i förväg ifall STARWEB tar ut ett arvode.

I några webbutiksstorlekar ingår max 1 timmes ”avancerad” support per månad och kan endast nyttjas innevarande år. Den kostnadsfria tekniska supporten är begränsad till max 14 timmar per kund och år.
Ytterligare support kan ges mot arvode motsvarande ”avancerad” support, se rubrik ”PRISLISTA”.

PRISLISTA

Med STARWEBs prislista i detta avtal avses ”Prislista”. Prislistan justeras årligen och avgiftsändringar ska aviseras senast trettio (30) dagar före varje ny avtalsperiod. STARWEB ska dock ha rätt att med omedelbar verkan höja avgiften om höjningen är direkt hänförlig till förändring av valutakurs, skatt eller liknande statlig pålaga samt vid annan liknande omständighet.

BETALNING

 • Betalningsvillkor är fjorton (14) dagar netto från fakturadatum om ej annat är överenskommet med Kund.
 • Fakturering sker kvartalsvis i förskott om ej annat är överenskommet med Kund. Fakturan skickas digitalt via e-post. Önskar Kund att fakturering ska ske varje månad, tillkommer en extra avgift per faktura enligt STARWEBs prislista.
 • Vid försenad betalning äger STARWEB rätt att debitera dröjsmålsränta enligt Räntelagen, samt lagreglerad påminnelseavgift och, i förekommande fall, inkassoavgift. Vidare har STARWEB rätt att stänga av Webbutiken till dess att full betalning skett.
 • Om Kunden helt eller delvis dröjer med betalning efter angiven tid på påminnelsen äger STARWEB rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet för Webbutiken ifråga samt slutfakturera Kund avseende hela avtalsperioden.
 • STARWEB äger rätt att överlåta sina rättigheter enligt detta avtal och kommer i så fall skriftligen via e-post att underrätta Kunden om detta. Kunden kan efter sådan underrättelse betala med befriande verkan till förvärvaren av STARWEBs rättigheter.

PROV WEBBUTIK

Kund, som har valt att upprätta en provWebbutik via STARWEB utan kostnad, har samma ansvar som betalande Kund, dock gäller ej delar som ersättning och betalning.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Alla immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Webbutiken m.m. är STARWEBs egendom. STARWEB har således full äganderätt till alla system och program inklusive metoder, systemmoduler, programmoduler och källkoder. Kunden äger endast rätt att nyttja dessa enligt föreskrifterna i detta avtal. Kunden får således inte göra tillgängligt för allmänheten system, program, metoder, dokumentation och dylikt eller modifiera, utveckla eller vidareupplåta Webbutiken eller tillhörande programvara. Om STARWEB tillhandahåller programvara, har Kunden rätt att utnyttja denna endast så länge detta avtal gäller, varefter sådan programvara och eventuella kopior genast ska återlämnas till STARWEB. Ifall STARWEB tar fram speciallösningar i form av Tillbehör, eller på annat sätt utvecklar utökad eller specifik funktionalitet åt Kund, blir detta STARWEBs egendom. Ifall Kund vill att STARWEB ska ta fram en patenterbar uppfinning åt dem ska överenskommelse göras med STARWEB angående ersättning för det innan speciallösning utvecklas. För det fall att Kund vill att STARWEB ska bistå vid patentansökan, får särskild skriftlig överenskommelse om detta träffas.

FORCE MAJEURE

Ingen part ska vara ansvarig för förlust, skada eller straff som resulterar i förseningar eller ej komplett leverans på grund av orsaker som ligger utanför rimlig kontroll för parterna. Detta inkluderar utan begränsning naturkatastrofer, leverantörsförseningar, politiska, civila och militära makter, eld, strejker, översvämningar, krig, uppror, samt fel i publika kommunikationsnätet. Detta textstycke ska inte på något sätt förhindra Kunden eller STARWEB att söka skadestånd mot tredje part. Om någon av ovan beskrivna händelser inträffar ska parterna omedelbart informera varandra skriftligen om detta.

STARWEB MÄRKEN

Kund förbinder sig att i sin layout av Webbutiken ha med STARWEB märket i form av STARWEBs logotyp samt länk till STARWEBs hemsida. Förslagsvis ska märket placeras i ett ramverk och därmed vara ständigt synlig; om ramverk saknas måste märket i så fall placeras på varje sida i Webbutiken. Märket ska vara väl synligt och får inte på något sätt döljas.

UTFÄSTELSE OCH GARANTI

Kund garanterar att all information som lämnas till STARWEB i samband med detta avtal är sann, riktig, exakt och aktuell. Kund ska ofördröjligen tillhandahålla STARWEB en uppdatering om den lämnade informationen ändras.

ANVÄNDNING AV INFORMATION

Kund bekräftar och samtycker till att all information som Kund tillhandahåller STARWEB får användas av STARWEB på sätt som är förenligt med syftet för detta avtal. Kund medger att han/hon har alla rättigheter som krävs för att lämna STARWEB all personlig information enligt detta avtal.

ÄNDRADE FÖRHÅLLANDEN

Part är skyldig att underrätta motparten om förhållanden av betydelse med anledning av detta avtal.

MEDDELANDEN

Meddelanden, som rör detta avtal, ska lämnas skriftligen. Ett meddelande ska anses ha kommit adressaten tillhanda den tidigaste av följande dagar:

 • Den dag meddelandet har överlämnats och motparten bekräftat att han/hon tagit emot det.
 • Fem (5) dagar efter att meddelandet avsänts med rekommenderat brev till den av Kunden senast meddelade adressen.
 • Dagen efter att meddelandet har sänts till motparten med telefax, varvid dock lör-, sön-, och helgdagar ska lämnas oräknade.
 • Dagen efter att meddelande har sänts till motparten via e-post, varvid dock lör-, sön-, och helgdagar ska lämnas oräknade.

Meddelande ska skickas till motpartens vanliga adress. Respektive parts vanliga adress är den adress som angetts i ingressen till detta avtal eller annan adress som adressaten skriftligen underrättat avsändaren om.

AVTALETS TOLKNING

Åsättandet av rubriker och ordningsföljden ska inte påverka avtalets tolkning. Om det i avtalshandlingarna förekommer motstridiga uppgifter har de av parterna särskilt upprättade bilagor företräde framför detta dokument.

UPPDRAGETS OMFATTNING

Har kund tillhandahållit underlag eller handlingar som innehåller motstridiga uppgifter ska den uppgift gälla som leder till lägst kostnad för STARWEB.

ORGANISATION

STARWEB har rätt att anlita annat bolag inom den koncern STARWEB ingår i, eller bolag med vilka STARWEB har samarbetsavtal.

TVIST

Tvist med anledning av avtal ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Skulle sådan förhandling misslyckas ska tvist slutligen avgöras vid Malmös tingsrätt. Svensk rätt ska gälla för avtalet.