Ett moderniserat konsumentskydd

Regeringen föreslår åtgärder som ska modernisera och anpassa konsumentskyddet till den ökande digitaliseringen.

Förslagen i remissen kommer från ett EU-direktiv som det beslutades om 2019, det handlar om ett moderniserat konsumentskydd och förslagen innebär ändringar i avtalsvillkorslagen, prisinformationslagen, distansavtalslagen och marknadsföringslagen.

Man föreslår att lagändringarna ska träda i kraft 1 juli 2022. Det är viktigt att man ser över sin verksamhet och förbereder sin e-handel till de nya reglerna.

 

Vad innebär de föreslagna lagändringarna?

Förslagen innebär att det ska framgå om den som erbjuder en produkt som ligger ute till försäljning på en marknadsplats är näringsidkare eller inte.

Man ställer också krav på att informera om vilka kriterier som bestämmer rankingen av digitala produkter, på vilket sätt det rankas och man ska även säkerställa att recensioner kommer från verkliga konsumenter.

 

Bra att veta för dig som E-handlare

  • Lagändringen innebär även att en produkt som erbjuds med ett nedsänkt pris även ska innehålla uppgifter om det tidigare priset, består produkten av flera prissänkningar ska tidigare pris innan prissänkningarna tillämpades anges.
  • Ett förbud mot återförsäljning av biljetter till evenemang kommer också att införas om säljare köper biljetter på automatiserade sätt.
  • Distansavtalslagens tillämpningsområde föreslås anpassas till att omfatta avtal som innebär betalningsskyldighet och vissa omständigheter under vilka personuppgifter lämnas.
  • Skyldigheten för näringsidkare att informera konsumenten innan avtalet ingås utvidgas.
  • Det föreslås även att ändra vissa bestämmelser som rör ångerrätten i lagen om distansavtal, t.ex. vid digitalt innehåll och tjänster samt reparationer som utförts.
  • Remissen innehåller även förslag som utvidgar möjligheterna att påföra marknadsstörningsavgifter.
  • Samt att en möjlighet införs att ta ut avgifter på en handlare vid brott mot avtalsvillkoren. Målet är att skydda konsumenter mot överträdelser av konsumentskyddsregler.

 

Källa: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2022/01/ett-moderniserat-konsumentskydd/