E-handel B2B 2021 | Spännande trender och statistik

När vi tittar tillbaka på det gångna året 2020 ser vi i spåren av coronapandemin en otrolig tillväxt på den svenska e-handelsmarknaden. I PostNords senaste e-handelsrapport (E-barometern) konstateras att tillväxten för Q3 2020 var hela 39% mot motsvarande period året innan. Denna anmärkningsvärda tillväxt kommer delvis av ökad privat konsumtion i form av ökad försäljning av dagligvaror. 

 

Att konsumenters köpbeteenden blir allt mer digitaliserade är knappast någon nyhet. Men i skymundan av e-handeln inom B2C ser vi även även allt mer påtaglig digitaliseringstrend inom partihandeln och B2B. Prognoser utförda av Grand View Reaserch pekar på en explosionsartad tillväxt inom E-handeln även inom B2B de kommande åren. 

 

b2b e-handel statistik

 

En nyligen utgiven rapport från McKinsey bekräftar bilden av hur attityden bland företag håller på att förändras vad det gäller e-handel B2B. Enligt rapporten som ger en generell bild av hur företag runt om i världen förhåller sig till digital handel, uppger mer än 75% av tillfrågade företag att de föredrar att genomföra inköp online istället för traditionella och mer kontaktbaserade tillvägagångssättet. 

Ladda ned Starwebs handbok för B2B e-handel hbspt.cta.load(5111300, ’7dd8614c-b8a9-4121-9720-412b16da8a30’, {”region”:”na1″});

Företag inom partihandeln på den svenska e-handelsmarknaden har dock sackat efter vad det gäller digitalisering i jämförelse med företag verksamma inom B2C. Uppskattningsvis erbjuder endast vart fjärde partihandelsföretag försäljning via e-handelskanaler men allt tyder på att detta håller på att ändras. 

Givet att den svenska marknaden (B2B) följer samma trender och utveckling som den internationella e-handeln; är det numera inte en fråga huruvida om ditt företag ska övergå till digitala processer för inköp och försäljning utan snarare när detta ska ske?

 

1. Större utbud av nischade marknadsplatser

 

B2B nischade marknadsplatser

Trots att stora marknadsplatser såsom Amazon och Alibaba fortsätter att växa på den globala e-handelsmarknaden förutspår experter ett visst trendskifte vad det gäller utbudet av mer specialiserade marknadsplatser

 

Enligt Forrsester har den pågående pandemin skyndat på utvecklingen av framförallt marknadsplatser inom B2B. Detta på grund av att de mer traditionella kanalerna inte lyckats möta marknadens höga efterfrågan på särskilda varor såsom exempelvis handsprit och testmaterial under pandemin.

 

Detta har lett till att både inköpare och producenter sökt sig till alternativa sälj- och köpkanaler. Covid-19 har på så vis fungerat som en katalysator och skyndat på utvecklingen av nischade marknadsplatser. 

 

Mer nischade marknadsplatser kan ge bättre förutsättningar för producenter och leverantörer att marknadsföra sina produkter. En annan anledning till att vi ser en ökad trend mot nischade marknadsplatser kan förklaras med att denna typ av tjänst erbjuder processer och nätverk som ger ökad tids- och kostnadseffektivitet för både säljare och köpare.

 

Även i Sverige växer det nu fram flera spännande marknadsplatser som är nischade mot specifika marknader och nischer. Hit hör exempelvis ChemSec som är en icke vinstdrivande organisation som kopplar samman leverantörer och producenter med köpare såsom H&M, HP och IKEA.   

 

2. Fortsatt ökat behov av omnikanal 

 

B2B e-handel omnikanal

Vi ser ett fortsatt ökat behov bland både inköpare och säljare inom B2B att kunna använda och erbjuda lösningar via omnikanal.  Under 2020 har Amazon som anses vara världens största marknadsplats etablerat sig på den svenska marknaden. I takt med att marknadsplatser inom olika nischer fortsätter att spela en allt större roll inom e-handeln ökar naturligtvis företags behov att kunna erbjuda försäljning via olika kanaler.

 

Generellt sett följer e-handeln inom B2B i mångt och mycket de digitaliseringstrender som vi ser inom e-handeln på konsumentmarknaden. Inköpare värdesätter precis som köpare på konsumentmarknaden i allt större grad köpupplevelsen. Det kan handla om tillgång på information såsom produktinformation, priser och tillgänglighet. 

 

Producenter och partihandlare som använder sig av en modern e-handelsplattform underlättar informationsinhämtandet för potentiella köpare och kunder. Genom att erbjuda kunder informationshämtning, orderläggning, kundtjänst etc. via multipla kanaler och exempelvis kundanpassningsbara appar eller partnerportaler, har e-handelsföretag större möjlighet att skapa synergier mellan olika sälj- och marknadsföringskanaler. 

 

3. Kunder inom B2B efterfrågar större grad av självbetjäning

 

Enligt en undersökning utförd av McKinsey utförd i 11 länder och med ett underlag som omfattar mer än 3600 respondenter (beslutsfattare inom B2B); konstateras att efterfrågan bland kunder att kunna genomföra köp och orderläggning digitalt i snitt har fördubblats under pandemin.

 

“Under covid-19 har digital orderläggning fördubblats inom B2B” 

 

McKinseys undersökning visar på flera spännande trender där framförallt behovet av självbetjäning sticker ut som ett viktigt krav bland kunderna inom B2B. Tillfrågade beslutsfattare inom B2B uppger att de är dubbelt så benägna att välja en leverantör som kan erbjuda en digital kundupplevelse istället för en leverantör som inte har möjlighet att erbjuda en digitaliserad kundupplevelse.

 

I övrigt konkluderar rapporten:

 

  • En ökning med 250% bland tillfrågade som under Covid-19 lägger order via app. 
  • En ökning med 30% där kunder inom B2B efterfrågar och föredrar möjligheten till orderläggning via mobila appar.     
  • Av tillfrågade respondenter anges den främsta källan för att söka information om leverantörer vara via live-chat.

 

 

Även om trenden inom B2B går mot en ökad digitalisering under pandemin så finns det inget som tyder på att marknaden kommer att återgå till föregående processer efter att pandemin är över. Tvärtom, hela 79% av tillfrågade i undersökning uppger att det är troligt att de kommer att behålla sina nuvarande, mer digitaliserade processer, även efter mer än 1 år efter att pandemin har upphört. 

           

 

4. Större ordervärden 

 

Till skillnad från tidigare trender inom e-handel för B2B konstateras i ytterligare en undersökning utförd av McKinsey ett visst trendbrott. Tidigare har den globala trenden avseende självbetjänad e-handeln inom B2B i huvudsak representerats av handel av varor inom lägre prisspann (“smaller-ticket items”) och varor som kännetecknas av hög omsättningshastighet. (Detta trots att den globala e-handeln inom B2B i dagsläget anses omsätta mer än sex gånger mer än e-handeln inom B2C).

 

Numera ser vi hur allt fler företag väljer att spendera större summor i samband med orderläggning via självbetjäningssystem. Hela 70 % av tillfrågade företag i McKinseys rapport hävdar att de är öppna för att handla online för ordervärden som överstiger 50.000 USD och 27% av tillfrågade företag säger sig vara villiga att spendera mer än 500.000 USD i samband med digital orderläggning.

 

Det här är ett gästinlägg av Jacob Bartoletti från bloggen skapawebbkraft.se

GRATIS BOK OM B2B E-HANDEL

Utbilda eller vidareutbilda er genom inom B2B E-handel genom att ladda ner Starwebs handbok för B2B E-handel, innehållande kunskap Starweb tagit till sig under drygt 20 år i branschen.

Ladda ner Starwebs bok om B2B-ehandel